รถโรงเรียน School Rangers [EP.99] | ตอนพิเศษ Schoolympics 2019 ตอนที่ 1
- Articles, Blog

รถโรงเรียน School Rangers [EP.99] | ตอนพิเศษ Schoolympics 2019 ตอนที่ 1


Sub by JS_Minji Zawadi krap welcomes you to the sporting event that will be written into history Here are the most youthful GMMTV star athletes There are also events for which everyone must fight Guaranteed you will find endless fun in every event Welcome again to the 2019 School Bus Games Now let ’s introduce the host brothers we have gone through many big stages Today they have a new identity, not a contestant, but a commentary Please enjoy today’s game with Nicky and Leo. Sawadi krap Sawadi krap we are Nicky and Leo is today’s match commentary Please give me your screams Today we do not participate in the game just to explain the game. Let’s bother, let’s play with our younger brothers and sisters. Yes today’s game is really special because besides Nicky Leo And our rangers and many good athletes We’ll meet the first team if we are ready The first team is our purple wild wolf. The wolf is the embodiment of wisdom and strength and speed. So this time, they will also be like a bamboo shoot, and please invite our purple wolf team This is what our Purple Wolf Team members have Off New Nanon Toy Mook Mek Guy Gunsmile and JJ Next up is our blue eagle eagle is the master of the sky With sharp eyes is a born hunter fierce and aggressive Have our blue eagles This is what our Blue Eagles have Arm Gun Sing Krist Namtan Mike Nammon Podd and AJ The last team is our Pink Dolphins Dolphins are a treasure trove of the ocean. They are lovely, smart, and capable. Have our pink dolphin team This is our Pink Dolphins team members including Tay White Mond Chimon Jan Lee Earth Ohm and First The above are all the members of the school bus games But before the competition begins, I have to say that the school games are very grand. Thanks to the honor guards cheerleaders and lion dance teams of the two schools Please give them some applause Not only that, we also want to thank the cheerleaders of the school, please applaud again There is also an indispensable audience behind us cheering for us They are the sons of a candidate who completed the registration in under a minute. Please give them some applause. It is said that there are newcomers participating in the competition today Who is the newcomer to stand up and see There are so many newcomers to the blue team These are the first people to attend the school games Is your physical fitness ready? I went to bed and rested early last night What about Toy? I have been sleeping for 4 months For this game right for this game Here, P Nicky, I’m not prepared Everyone might think I’ll be funny I’m sorry I eat by my face Very good, then we give some applause to the newcomers In addition to new faces today, there are many old faces Who is the winner of the school games last year? Who won Tay History will not repeat itself. History is constantly changing. Mr. Tay Tawan Good to say because the Purple Team has lost once last year. It’s impossible to lose again this year Are you confident that your team will not lose? I am confident that I am confident not to lose Are you sure? I’m 100% sure our team can’t lose. What do you use to make sure my captain is great Okay, everyone seems confident in their players Everyone ’s spirit of movement is self-evident Then let’s take a look at everyone’s skills in the next section In the next quarter, the three teams are going to play an important honor-related competition. The winning team is qualified to officially kick off the school games We are back oh brothers and sisters Please feel the intense atmosphere of the game together We had up to 30 entertainers with us at the school games In the previous section, we have watched the entry of each team. Now it is time to compete. Let’s take a look at our first competition Lighting the flame is an iconic part of the Olympic Games Lighting the flame means that the Olympics officially begin. This year’s school games are no exception. Every team must unite towards the end 7 players in the team will be responsible for holding the rope and 1 player will be responsible for transmitting the torch The player needs to walk on the rope after the whistle To pass the torch to a female player on the team The female player is responsible for rushing to the finish while turning the hula hoop The hula hoop cannot land and the first team to reach the end gets 2 points And get the right to ignite the torch of the 2019 School Games Before the game, let ’s ask the confidence of each team This team is responsible for climbing the rope. Chimon, are you confident? Of course I have confidence. Do you have confidence? Really? Of course, what are you doing? I certainly have confidence. I ca n’t be more confident. Why are you responsible for climbing the rope Because i have no energy You do n’t have the strength to pull the rope, do you? Are you the lightest in the team? Next, this can be said to be the defending champion of playing hula hoop, our N Jan How do you think you can beat Mook and Namtan in speed? Experienced people are better anyway You ran into it last year. Do you remember? Do you still rush to crash the competition facilities this year? I ’m going to rush this year, but rushing to press the button will not rush to hit the pillar Sure not to damage public property OK I just press Pink is over, let ’s take a look at the Purple Team Wait, is this team New responsible for climbing the rope? Are you crazy? But Toy Gunsmile looks lighter, why is it you? Guy said when you go up, you have to work hard to balance So decided to let me try it out with a balance of weight and strength Mook is particularly confident that he will be faster than you. Do you have anything to say to Jan? Hello everyone What’s wrong with you Then someone dubbed you, I dubbed you because you lost your voice Mook, are you confident? Oh mook i think I still have some confidence OK, you ca n’t get back to where you are We go to the last team to see our blue team This team is responsible for transmitting the torch. Little Gun ATP Are you confident? I like to crawl around when I was young. Do you think you will be the fastest of the three teams? It ’s not important whether it ’s important to win or not, let ’s wait and see What our hula hoop players say I dreamed last night that we got first Ok let’s cheer up the three teams together Because this is our first team to win in addition to the score Also eligible to light our torch with the torch It can be said that it gives great honor and encouragement to the team It looks like every team is ready now Get ready for the start signal from P Godji Ok now it starts chimon and gun gun very fast gun very fast The Pink Team followed closely in second order Chimon falls, if you fall, you have to start again. Now look at the Purple Team. Purple’s New ranks second. Now Gun is far ahead and has reached the last quarter Gun rushed out and ran Namtan Namtan hula hoop has landed Here New is about to reach the finish line, just a little bit behind Mek, hold on, New, you should hurry up from Mek Oops still falling Chimon still didn’t go far Namtan came over Namtan Namtan Oh roar game over The blue team ended the session beautifully Namtan turned the hula hoop lightly to reach the end, it was lovely Don’t be too sad for the other two teams struggling to climb the rope. I have a chance to come back. At the end of the game, far ahead can only be described as far ahead The team qualified to ignite the flame is our blue team It’s really too fast to lead Gun Let’s take a look at the wonderful performance of the little monkey It ’s really too fast. We believe you liked to climb up and down when you were a kid. The blue team is really good at selecting players. Blue team come on ~~~ Good blue team won We have the first place and the team that lit the flame But we still have to continue to decide the second place Because the second place can get 1 point. Now the two teams have changed to the climbing player. The pink team’s rope climber is Tay Tawan Purple Team K New OK, fight for 1 point, please listen to P Godji’s start signal Tay Tay hurry up Tay hurry up, Tay catches up with New in front There is not much difference between the two now. Tay come on New is over Now it ’s New. Hula Hoops. Tay is coming down too, Jan Jan, run away No landing no landing The purple team wins But Jan is sure he wo n’t smash the pillar, right? Will history repeat itself? Jan safely reached the finish line and both the player and the light are safe It ’s okay not to catch up with Mook The previous match was really against the clock because Tay was leading in the beginning but he had a problem. So New passed him in the last quarter Mook only turned the hula hoop a little ahead to reach the end So the team that won the game and got two points is the blue team. The second team to reach the finish line and score a point is the Purple Team Purple wolf roar purple wolf roar Final Pink Team 0 points Now that the Blue Eagles have won the game last season Then the blue team will be eligible to light the flame of our 2019 school bus games Now let ’s pause the fierce competition to ignite the flame of our school games. The blue team not only ignited the flame of the school sports meeting but also scored 2 points. Don’t be too sad about the pink team, because the game has just begun What challenges will players face in the next section These small but extraordinary little players form the relay school team of ** school They have excellent running skills, whether they are great players or running skills. He even won the 2018 Thailand Relay Championship (the name of the award is really too lazy to turn …) Really amazing little peppers This is our relay player Kiddee Sawadi krap * N Have you participated in the competition What level of competition is it against other schools? Did you win impressive Any tips? What should I do if I want to transfer the bat soon? Is to run closer to the handover position and use the baton to hand over Because the length of the hand plus the length of the baton is longer than the length of the hand alone The trick to quickly take over the baton in a relay race is to hold the tail of the baton firmly What should the other person do to turn around? Just turn your head and prepare your hand like this and I’ll send it Give us a run Nanon, you run too Let ’s rehearse now. It ’s Jan ’s turn to P Sing. It’s funny Come back later She is serious That’s about it. Thanks N Kiddee for teaching us the skills of handover. Thank you. Thank you * N So our next competition must be related to the relay race But the school bus will certainly not be a normal relay race Let’s take a look at our contest section of Est Play Est Play Fun Party Fun Challenge The rules of the squat relay are two players per team and four players per team. Each player has 3 foam bricks to teleport and walk to catch opponents There are a total of four transfer positions on each lap. The team that chased the opponent first wins points even if it wins The team with the most points wins The two teams participating in the first round were the Purple Team and the Pink Team. The Purple Team ended up competing with the artist family and their neighbor Gunsmile The four players in the pink team are Tay Tawan. What are the four avatars? Jan is the female avatar of Tay Tawan Earth is a muscular male avatar of Tay Tawan Mond is a King Kong clone of Tay Tawan First is Tay Tawan’s milk baby clone Now no one knows which team will be faster. Let’s wait for the start signal of P Godji. The first stick is Tay Tawan ’s King Kong clone, which is our Mond. And our Mek is a little bit wolf. Very wolf. No one has touched the ground at the same speed. I think Mek misses the ground and must wave for 5 seconds. Mond is quickly approaching the second stick and is ready to hand over to First Begin Chase Begin Chase Now First Lead First hit the ground before doing anything. Hey, 5 seconds. Mek is preparing to hand over Gunsmile I ca n’t think of Tay Tawan ’s milk baby avatar, which is our first wolf. Now the Purple Team is Gunsmile Gunsmile is slowly moving forward First is about to reach Jan’s position Now the pink team is gradually approaching the purple team Frist has his own unique technique which is to put a relay handkerchief into his pants This is Fisrt’s unique stunt Jan. Will he inherit his mantle? We will wait and see. Now is the next great match Jan is about to arrive and Gunsmile happens to miss Gunsmile made a mistake, I wonder if N Jan can seize the opportunity to catch up The current situation is that the pink team is faster than the purple team. Hurry up, hurry up Now Jan has n’t touched the ground yet. His body balance is great. White forces Gun off the scene Now the purple team comes to cheer up their players Hey hey Gunsmile fell down again Are you serious or serious in your body Gunsmile really keeps on stepping on one step The Pink Team is still approaching the Purple Team. Jan is preparing to transfer to Earth. The difference between the two teams is only 90 °. Now I really want to make the pink team faster because this commentary has a sore throat Jan can’t relax Jan can’t relax Ok, now Jan and Earth successfully handed over Earth. Hurry up. Hurry, hurry The third great Mook of the Purple Team is also online Hurry, Earth, Hurry, Close I’m not sure if our big Earth can catch up with Mook Hurry up hurry up calm down calm down Earth is accelerating its efforts to catch up with Mook If I say something to Mond, Mond should be able to catch up If Earth succeeds in handing over Mond, Mond will surely be able to catch up. Earth calm down Mook must speed up must speed up Step directly forward, step forward faster Immediately arrived, but Mook made a mistake and touched the ground. He had to spread waves for 5 seconds. Now Mond is working hard Mond is accelerating at full speed and is approaching It’s really awesome. It’s close now. It’s getting closer, it’s getting closer now Game over Pink Dolphins win At the end of the first round, the pink team scored little dolphins. The speed of the pink team cannot be said but there is a small problem in the first quarter First put the relay handkerchief in the pants when it was the first When Jan arrives, Jan also puts the relay handkerchief into his pants Waiting for Mond’s turn, he put his handkerchief in his mouth I don’t know what was anxious at that time I ca n’t think when I ’m in a hurry I don’t know where they are stuffed I was in a hurry again, so I just put it in my mouth. Leo, let’s announce the results. Winning first round The pink team is really powerful. Although it looks weak on the outside, it can never be softened. Physical strength and teamwork allowed them to win the Purple Team Now everyone is tired, drink a bottle of Est Play and relax. Thanks to Est Play for letting us play hard and have fun There are two more rounds to compete in the next section. Welcome back to the final section of today’s 2019 school games Our competition is getting fiercer Now the pink team is leading the score but don’t be too proud because everything is possible In this round, our winning team, the Pink Team, still have to choose 4 players to compete. It can be the same as the last round and you can change players. Who is there this time? White Ohm Lee Tay Tawan Who are the next blue teams? Podd Mike AJ and Nammon This time it was the last round of the championship pink and blue team P Leo Everyone is now in the designated position. It should be ready. Let’s wait for the start signal of P Godji Lee slowly takes off as handsome and steady as a actor On the other side is our Nammon Nammon is also slow and does not look worried Nammon faster But P Lee may be faster. He ’s almost there. Now Nammon is fined for 5 seconds and Lee is about to reach Tay’s position Tay is ready to sprint The speed of the pink team is faster than Tay. Tay slowly Nammon also successfully reached the transfer position and passed the handkerchief to Mike Mike concentrates, concentrates slowly, and slowly Will White interfere with your opponent again? Gun and Namtan won’t let you go Tay touched the ground Tay touched the ground Mike started accelerating Mike to speed up White you ca n’t do this Sing come back Now the relay handkerchief is in the hands of our newcomers and that is our AJ Tay also handed over the relay handkerchief to Ohm The progress of the two teams is now comparable. Ok now AJ is punished for 5 seconds extra Now the pink team is in the lead. White is anxiously waiting to participate. N Ohm penalty for extra 5 seconds Now the gap between the two teams is negligible again All watching White’s performance now White is the hope of the Pink Team White is constantly interfering with his opponent But Nammon didn’t care about him and moved on. Tay, do n’t be so calm and calm. Tay is now very anxious, very anxious. It is really an ant on the hot pot. Don’t disturb friends, White Because your side is fast enough The blue team Podd is also unwilling to be ashamed now is also the fourth best Now it’s Tay’s cheerleader business again, Tay cheers Whoever touches the ground now loses Hold on, you will lose after falling down. Lee is no longer working. Lee is not working. Oh roar almost Oh howl this game really tortures the contestants for a while and then squats You have chased your legs, right? But in the end, the Lee team of the Pink team lost energy and lost the game. The final round of the competition is the blue team against the purple team The blue team’s players are Gun Sing Krist and Arm. The members of the Purple Team are big guys Guy New Nanon and JJ Now comes the last and final section of our round Don’t talk about the decisive section and start quickly Please wait for P Godji’s start signal The blue team is headed by a little little Gun who is good at speed The Purple Team is played by a big man Gun Super Fast Super Fast Gun can only be described very quickly Look at it and make a mistake. Stand up and spread the waves. Reach the transfer position immediately and hand over the relay handkerchief to Sing Although slightly behind, Guy is not discouraged and will soon reach the position of the stone muscle New. New also uses powerful new techniques Now the two teams are still far away to show the real technology. It’s almost a little bit, I’ll be good with JJ right away. Take your time JJ Kit super fast Kit super fast Okay, it ’s Arm ’s turn. Now it ’s Arm vs. Nanon. Who will be faster? Nanon touched the ground in the first step Hurry up, Nanon. Hurry up. Arm cheer to Gun and hope to win Gun is very fast Gun may be too anxious and not sure about the rhythm and touch the ground Extra time extra time Hey, my brother is just careless, why ca n’t he put some water in? (Don’t hurt the person who loves you deeply) Nanon is almost ready to hand over to P Guy Guy still jumps very fast like in the first round Gun is also very fast, now it ’s Sing’s turn again I’ve been chasing for several rounds, but no one has given up and really bite too tight Now it ’s Krist’s turn. Krist is very quick. New fell againNew fell again The blue team is getting closer Once you reach the handover position, the chances of winning for the blue team will greatly increase Almost The blue team is pressing hard Krist is also very fast now Krist is very fast New touchdown punishes overtime blue team is chasing after it is really anxious The blue team’s catch-up is quite effective and it looks like it will soon catch up with the purple team. It’s almost JJ has to run away and being so chased is really chilling. The purple team made a mistake and touched the ground for extra punishment. It seems that the blue team is about to win. Gun Come on Knowing that you ca n’t come back to heaven, you can only surrender with a white flag. The blue team won a great round Thanks to the track and field athletes for bringing us the intense challenge. Please accept the 2,000 baht scholarship and gift These are just the first two physical strength games. Our competition is far from over. Do stretching exercises and continue to look forward to next week’s competition. The body must be soft, but not soft. A game of dribbling with legs and a relay game where mind and speed are just as important
377
00:50:07,770 –>00:00:00,000
The game is still going on, keep cheering for us

About James Carlton

Read All Posts By James Carlton

100 thoughts on “รถโรงเรียน School Rangers [EP.99] | ตอนพิเศษ Schoolympics 2019 ตอนที่ 1

 1. เจ้ากันหนูแคระเก่งมากค้าบรู้กกก //หอมหัว😚💚💙

 2. เชียร์ ATP เล็กพริกขี้หนู

 3. All my crushes are here and I can't explain anything😇😇😇😇.
  Without subtitle I'm watching, when tay arrived 😂😂😂😁

 4. 3หนุ่ม#91จึ่งมากกับบทบาทหัวหน้าทีมของแต่ละสี

 5. Lo vi sin subtitular osea no entendi nada… ahora lo busque de nuevo y me emocione porque decía subtitulos… entro y son en chino lol suerte la mía.
  Subtitulos en ENGLISH PLEASE

 6. Mond and tay is in the same team!!😍😘 but sad at the same time cuz new is not with them. 😢
  #TeamTay😘😘😍
  #TeamNew😘😘😍

 7. ชอบที่พี่นิกกี้บอกว่า สีม่วงส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวถาวรวงศ์ และพร้อมกับเพื่อนบ้านคือกันสมาย 555555555

 8. สีฟ้าเก่งอยุ่แล้ว พี่ซิงพี่อาร์ม ของนว้องงง ❤❤❤

 9. พ่อแม่ลูกอยู่คนละทีม
  #ออฟกันชิม่อน

 10. เชียร์ทุกทีมเลยได้ไหม #ออฟกัน
  รักทุกคนเลย ตามอยู่ตลอดนะค่ะ

 11. เชียร์อินทรี จร้าาาา ป่าปี้
  #ออฟกัน

 12. เลือกไม่ได้เลยแม่ เมนอยู่แยกกันจ้า สีม่วงออฟนิว สีฟ้ากันน้ำตาล สีชมพูเต เตเด็กและเตผู้หญิง 555

 13. ปะปี๊กันชิม่อนพ่อแม่ลูก
  แต่ปะปี๊บอกนนนว่าสู้เขาลูก
  แกบอกลูกเขยอะ55
  #จิ้นนนน💚

 14. ปีหน้า อย่ามีสีม่วงเลย เหมือนสีโดนอาถรรพ์ เเพ้ตั้งเเต่ชาติที่เเล้ว

 15. งื้อออ​ คือที่แฟเองง่ะ​ อยากไปบ้าง​ แต่คงลงทะเบียนไม่ทันแหง

 16. มีลางสังเห่าเอ๊ยสังหรว่าทีมสีม่วงคงจะได้แพ้เหมือนปีทรแล้วแหง๋ๆเลย😁😁😁😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *